Use space to open navigation items

Rodo

Informacje dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez SQUIZ Poland Sp. z o.o. (dalej: „SQUIZ”)

(na podstawie art. 13 RODO)

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez SQUIZ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez SQUIZ Usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach komunikacyjnych i w celach prowadzenia obecnych i przyszłych postępowań rekrutacyjnych (w zależności od konkretnych okoliczności wyrażania zgody).
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. SQUIZ POLAND SP. Z O.O., siedziba: aleja Wojska Polskiego 184c, 71-256 Szczecin, Polska, tel.: +48 91 852 22 85, e-mail: gdpr@squiz.pl.
 3. Squiz oświadcza, że powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji/wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Squiz: /pl/gdpr
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez SQUIZ są:
 • Firmy hostingowe
 • Firmy świadczące usługi cloudowe
 • Squiz Poland sp. z o.o. i inne podmioty Squiz w grupie Squiz (Squiz Australia Pty Ltd, Squiz Inc, Squiz (Szkocja),  i Squiz UK Limited).
 1. SQUIZ będzie przechowywał dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe będą przetwarzane przez SQUIZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SQUIZ na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od SQUIZ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. SQUIZ nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez SQUIZ odbywa się na podstawie udzielonej zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, która jej udzieliła ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania świadczonych przez SQUIZ usług. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług.
Back to the top of this page